VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

NHỰA ĐƯỜNG

thông tin liên hệ
Phạm Tuấn Minh
Giám Đốc - 0965 888 380

Hotline
HOTLINE - (028) 22372388

Chia sẻ lên:
NHỰA ĐƯỜNG 60/70 SHELL

NHỰA ĐƯỜNG 60/70 SHELL

Nơi sản xuất:
SINGAPORE
Đặt hàng tối thiểu:
154 KG
Giấy chứng nhận:
ISO 9001
Hình thức thanh toán:
Chuyển khoản
Giao hàng/ thời gian:
2 ngày

Mô tả chi tiết

Bảng 1 – Các chỉ tiêu chất lượng của nhựa đường

Tên chỉ tiêu

Mác theo độ kim lún

Phương pháp thử

20-30

40-50

60-70

85-100

120-150

200-300

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

1.   Độ kim lún ở 250C, 0,1mm,5 giây

20

30

40

50

60

70

85

100

120

150

200

300

TCVN 7495:2005 (ASTM D 5-97)
2.   Độ kéo dài ở 250C,5cm/phút, cm

40

-

80

-

100

-

100

-

100

-

1001)

-

TCVN 7496:2005 (ASTM D 113-99)
3.   Điểm hóa mềm (dụng cụ vòng và bi), 0C

52

-

49

-

46

-

43

-

39

-

35

-

TCVN 7497:2005 (ASTM D 36-00)
4.   Điểm chớp cháy (cốc mở Cleveland), 0C

240

-

232

-

232

-

232

-

230

-

220

-

TCVN 7498:2005 (ASTM D 92-02b)
5.   Tổn thất khối lượng sau gia nhiệt 5 giờ ở 1630C, %

-

0,2

-

0,5

-

0,5

-

0,8

-

0,8

-

1,0

TCVN 7499:2005 (ASTM D 6-00)
6.   Tỷ lệ độ kim lún sau gia nhiệt 5 giờ ở 1630C so với ban đầu, %

80

-

80

-

75

-

75

-

75

-

70

-

TCVN 7495:2005 (ASTM D 5-97)
7.   Độ hòa tan trong tricloetylen, %

99

-

99

-

99

-

99

-

99

-

99

-

TCVN 7500:2005 (ASTM D 2042-01)
8.   Khối lượng riêng, g/cm3

1,00 – 1,05

TCVN 7501:2005 (ASTM D 70-03)
9.   Độ nhớt động học ở 1350C, mm2/s (cSt)

Báo cáo

TCVN 7502:2005 (ASTM D 2170-01a)
10. Hàm lượng paraphin, % khối lượng

-

2,2

-

2,2

-

2,2

-

2,2

-

2,2

-

2,2

TCVN 7503:2005

11. Độ bám dính với đá

Cấp 3

-

Cấp 3

-

Cấp 3

-

Cấp 3

-

Cấp 3

-

Cấp 3

-

TCVN 7504:2005

1)     Nếu không tiến hành được phép thử ở nhiệt độ 250C, cho phép tiến hành phép thử ở nhiệt độ 150C.

Xem thêm các sản phẩm liên quan
NHỰA ĐƯỜNG 60/70 SHELL
NHỰA ĐƯỜNG 60/70 SHELL
NHỰA ĐƯỜNG 60/70 SHELL
NHỰA ĐƯỜNG 60/70 SHELL
NHỰA ĐƯỜNG 60/70 SHELL
NHỰA ĐƯỜNG 60/70 S...
NHỰA ĐƯỜNG 60/70 SHELL
NHỰA ĐƯỜNG 60/70 S...